Energetická náročnosť na Slovensku je vyššia ako vo vyspelých krajinách európskej únie. V dôsledku dotovaných cien energií a nedostatočnej ochrane životného prostredia v minulosti, množstvo spotrebovanej energie nebolo dôležité. Dnes je situácia presne opačná. Ceny energií stúpajú a akákoľvek úspora je pre majiteľa zaujímavá.

Nie každý je však odborníkom na určovanie možností energetických úspor.

Naša skupina energo-služieb Vám ponúka služby v špecifickej oblasti energetického poradenstva, energetického auditu, energetického manažmentu.

V rámci služieb z oblasti úspor energií, stavebnej fyziky, energetiky a tepelnej techniky budov Vám zhotovíme
-  energetický certifikát budov podľa zákona č. 300/2012 Z.z.
-  energetický audit podľa zákona č. 321/2014 Z.z..

K stavebnému povoleniu Vám spracujeme tepelno-technický posudok (Hodnotenie na záväzné energetické kritéria v zmysle STN 730540-2 a vyhlášky 364/2012 Z.z.)

Pre spoločnosti, ktoré pripravujú investície do podnikania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ponúkame spracovanie energetických posudkovauditov, ako podklady pre bankové úvery a európske dotácie. V prípade požiadavky banky zabezpečíme technický dozor počas realizácie projektu.

Ponúkame spracovanie technického auditu – technického due diligence.

Ponúkame tiež spracovanie svetelno-technickej štúdie.

Podľa zákona č. 321/2014 Z.z. Vám ponúkame činnosť:
-  energetické podporné služby v celom rozsahu podľa zákona
-  energetické garantované služby

V rámci komplexného energetického poradenstva Vám ponúkame spracovanie
-  energetických posudkov a štúdií
-  energetických koncepcií
legislatívne poradenstvo
optimalizáciu vstupov elektriny a plynu, poradenstvo pri výbere dodávateľov

V spolupráci s českou spoločnosťou GADES solution s.r.o. ponúkame systém IGADES  energetic management, čo je v podstate trvale uskutočňovaný a systematický riadený audit. Zavedením systému energetického manažmentu sa minimalizuje možnosť neefektívneho využívania finančných prostriedkov v oblasti energií a zvýši sa prehľadnosť financovania energetických potrieb obcí, miest a firiem.

Tešíme sa na spoluprácu

 

 

 

 

 

 

Ing. Branislav Lengyel